wkk certificaten
 
Warmte-krachtkoppeling en de certificaten Ik ga bouwen.
Een WKK-certificaat wordt afgeleverd per MWh 1000 kilowattuur primaire energiebesparing ten opzichte van gescheiden opwekking van elektriciteit in een performante elektriciteitscentrale en warmte in een ketel. De berekening van het aantal certificaten is daardoor afhankelijk van het rendement van de WKK en van de referentierendementen voor gescheiden opwekking. Meer informatie op de website www.vreg.be. De waarde van zon certificaat is marktafhankelijk met een vaste minimumprijs van 27 euro per 1000 kWh. Verder zijn er groenestroomcertificaten. Die worden toegekend op basis van elke productie van 1000 kWh elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De voorwaarde is wel dat je gebruik maakt van een hernieuwbare of groene brandstof zoals biogas, mest of houtpellets. De berekeningsmethode is eveneens te vinden op de website van de VREG.
WKK-steun ruim 100.000 per hectare Vlaamse tomaten GFactueel.nl.
Vlaanderen heeft een stimuleringsbeleid voor groene energie door telers certificaten toe te kennen voor energiebesparing met WKK warmte-krachtkoppeling. Deze certificaten voor jonge WKK-installaties kunnen telers verkopen aan energie-intensieve industrieën of de netbeheerder. De prijs van certificaten daalt door een overschot.
Het Autonome Huis: Cogengreen.
Warm water opwekken sanitair en verwarming. WKK certificaten maar geen groene certificaten daar geen groene energie. Terugbetaaltijd van minder dan vijf jaar indien het systeem goed gedimensioneerd is, voor enkele woningen. De mogelijkheden van de micro-WKK op aardgas van Cogengreen variëren van 75, tot 30 kW. Een WKK moet minimum / 3.500 uren per jaar draaien om rendabel te zijn, omwille de onderhoudskosten en de terugbetaaltijd van 3 à 5 jaar. In geval van de 75, kW, 3.500 draaiuren per jaar leidt tot 26.250 kWh. Vertrekkende van een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh per jaar voor een doorsnee eengezinswoning leidt het tot een toepassingsmogelijkheid van / 8 autonome eengezinswoningen. Het totale rendement.
Zelf produceren.
Verkoop van groenestroom certificaten en garanties van oorsprong. Hebt u Groenestroomcertificaten GSC en Garanties van Oorsprong GvO die u ontving voor de productie van hernieuwbare energie? Wij helpen u om deze te verkopen. Contacteer onze expert op nummer.: 015 40 41 30.
Elektriciteits en warmteproductie via WKK Milieurapport Vlaanderen MIRA.
Voor een gedetailleerde bespreking van het warmte-krachtcertificatensysteem en een evaluatie van het jaarlijks aantal uitgereikte en ingeleverde certificaten verwijzen we naar de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits en Gasmarkt VREG. WKK's: energieproductie aan een hoog rendement. De tweede figuur zet de input aan energiebronnen en de nuttige output van WKK's' naast elkaar. Uit het beperkte verschil tussen input en totale output blijkt dat het omzettingsrendement van WKK's' hoog oploopt. De input blijft voornamelijk uit aardgas bestaan, met een aandeel van 61 % in 2014. Het gebruik van hernieuwbare brandstoffen biomassa, plantaardige olie, biogas in WKK's' neemt jaar na jaar toe. De opmars van deze zogenaamde bio-WKK's' leidde tot een hernieuwbaar aandeel van 12 % in de brandstofinput van 2014. Alle WKK-installaties samen produceerden in 2010 voor 12 127 GWh elektriciteit. Dat was goed voor 197, % van het bruto binnenlands elektriciteitsgebruik BBEl. Daarmee werd tijdig de WKK-doelstelling gehaald die Vlaanderen zich had opgelegd in het Pact 2020. Na 2010 viel de stroomoutput van de WKK's' sterker 17 % in 2014 tot 10 099 GWh terug dan het BBEl 7 %, waardoor het aandeel WKK in de Vlaamse stroomvoorziening in 2014 wat lager uitkwam op 176, %.
Warmte-kracht-koppeling WKK EMIS.
bij aankoop van elektriciteit die in een klassieke centrale wordt opgewerkt en bij productie van warmte met branders of in een ketel. De financiële haalbaarheid van een WKK-installatie schommelt sterk van jaar tot jaar en is sterk afhankelijk van.: de schommeling van de energieprijzen.; subsidieregelingen, met name investeringssteun Ecologiepremie en subsidies van de werking in de vorm van WKK-certificaten. WKK-certificaten worden toegekend per MWh brandstofbesparing in vergelijking met klassieke gescheiden opwekking en waren in 2006 ca. 40 EUR/MWh waard. Zeer concreet leverde dit het volgende beeld op: bij de aankondiging van de WKK-certificaten in 2003/2004 was de financiële haalbaarheid van heel wat potentiële WKK-toepassingen plots zeer interessant. De sterke stijging van de brandstofprijzen in 2005 zonder dat de elektriciteitsprijzen in gelijke mate stegen, zorgde er dan weer voor dat de financiële haalbaarheid scherp daalde. De kost voor aankoop van brandstof nam vooral voor dieselmotoren en in mindere mate ook voor WKK op aardgas immers zeer sterk toe, terwijl de inkomsten uit verkoop van elektriciteit en WKK-certificaten ongewijzigd bleven.
Jaarlijkse quotumverplichting groene stroom en WKK VREG.
€38 per ontbrekend steuncertificaat WKK. Deze administratieve boetes worden gestort in het Energiefonds. Heeft u een vraag? Naast de VREG zijn ook andere spelers bevoegd voor delen van de energiemarkt. Vul even het contactformulier in, en we tonen u meteen wie u het snelst verder helpt!
Wat betekenen de WKK-kosten?
Wat betekenen de WKK-kosten? De WKK-kosten staan voor de kosten die verbonden zijn aan warmtekrachtkoppeling WKK. De Vlaamse regering verplicht alle leveranciers om groene energie aan te kopen. De meerkosten worden verrekend in de energiekost via de WKK-bijdrage en de bijdrage hernieuwbare energie.
Hoe de energiefactuur voor elektriciteit en aardgas lezen? Mijnenergie.be.
enkel voor elektriciteit: de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de door de overheid opgelegde aankopen van Groenestroomcertificaten en, enkel in Vlaanderen, Warmtekrachtkoppelingcertificaten. Dit bedrag wordt opgenomen onder de term Bijdrage voor hernieuwbare energie WKK. Deze post bedraagt ongeveer 50 van het totaalbedrag van uw factuur voor elektriciteit en - 60 voor gas. 2 de component - Nettarieven. Dit is het bedrag dat u betaalt voor het transport en distributie van de energie tot uw woning/bedrijf. Dit bedrag wordt bepaald door de netbeheerder ook soms Intercommunale genoemd en door de energieleverancier aan hem overgemaakt. De nettarieven van de betrokken netbeheerder worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en de Gas CREG en zijndezelfdevoor elke energieleverancier in zijn gebied. In principe zijn deze nettarieven vast gelegd voor een volledig kalenderjaar. Het bedrag voor distributie- en transportkosten wordt berekend op basis van uw verbruik. 3 de component - Heffingen. Dit is het bedrag dat wordt bepaald door de overheid en door de energieleverancier wordt teruggestort. Voor elektriciteit en aardgas is dit bedrag altijdgelijkvoor alle leveranciers.
Producten en diensten Belfius.
Warmtekrachtkoppeling WKK is de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit. Deze formule levert u aanzienlijke besparingen op: minder brandstofkosten, een kleinere elektriciteitsfactuur Met een flexibele leasingformule komt Belfius Lease aan uw noden tegemoet. De leasing van een WKK-installatie is ideaal voor u als.
Steunmechanismen COGEN Vlaanderen.
Elk van de 3 gewesten heeft een eigen systeem voor steun voor de uitbating van WKK op basis van certificaten. Waar Brussel en Wallonië elk een vergelijkbaar systeem hebben waarbij 1 type van certificaten aangewend wordt voor zowel hernieuwbare energie als voor WKK op basis van CO2-besparing, kent Vlaanderen twee types van certificaten: groenestroomcertificaten GSC en warmte-krachtcertificaten WKC. De werking van het certificatenmechanisme wordt getoond in onderstaande figuur. De overheid geeft aan de eigenaar van een kwalitatieve WKK-installatie warmte-krachtcertificaten voor de primaire-energiebesparing die de installatie realiseert.
Groene stroom en warmte-krachtcertificaten Biogas-E.
Biogasinstallaties met een WKK komen in aanmerking voor zowel groenestroom als warmte-krachtcertificaten GSC WKC. De Vlaamse regering ondersteunt zo de productie van groene stroom en de primaire energiebesparing door het gebruik van een WKK. De productiekosten van duurzame energie uit biogas gaan immers gepaard met een meerprijs ten opzichte van de energieproductie uit fossiele bronnen. Het systeem om de productie van elektriciteit uit biogas te ondersteunen bestaat uit twee delen.: Biogasproducenten krijgen GSC voor de productie van elektriciteit. Elektriciteitsleveranciers moeten jaarlijks een bepaald aantal GSC opkopen en inleveren bij de VREG. Biogasinstallaties met een startdatum voor 1 januari 2013 krijgen 1 GSC toegekend per MWh opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Het aantal certificaten dat uitgereikt wordt aan een biogasinstallatie met startdatum vanaf 1 januari 2013 is afhankelijk van de van toepassing zijnde bandingfactor.

Contacteer ons